Drobečková navigace

Události, akce > Členové spolku > Roštín

Roštín

Rok 1997 je rokem několika významných výročí a událostí. V roce 1847, před 150 lety, byl postaven farní kostel svaté Anny, místo oduševnělých, zbožných setkávání, křtů, svateb a pohřbů. 130 let uplynulo od roku 1867, kdy byla postavena místní škola, studnice poznávání, dílna občanství a lidskosti. Začátkem letošního jubilejního roku byl předsedou Poslanecké sněmovny udělen Roštínu nový znak a obecní prapor. Počátky naší obce sahají do hluboké historie. V překrásném rodném údolíčku pod nejvyšším vrcholem lesnatých Chřibů Brdem kvetl život od nepaměti. Své osudy zde prožily desítky generací. Vyrostly zde také osobnosti, jejichž význam a věhlas široce přesáhl rámec místa a kraje. Dnešním čtenářům přinášíme publikaci, která chce vyprávět o dějinách, uctít památku známých i bezejmenných a nastínit svědectví o současném životě Roštína. První a do našich dnů jedinou publikaci o obci vydal v roce 1968 při příležitosti stého výročí zdejší školy kronikář, zdejší občan pan Antonín Mozga. Přihlašujeme se k tomuto dědictví. Inspirovalo nás a tuto knížku také nadepisujeme jako kroniku. O událostech a osudech obce psalo na stránky obecní kroniky několik kronikářů. V místech pravěkého osídlení probíhaly archeologické průzkumy. Před třemi lety uskutečnilo v Roštíně výzkum současnosti Muzeum Kroměřížska. Z kronik a výzkumů vznikla knížka, kterou dostáváte do rukou. Shrnuje dřívější i nové poznatky o obci a nezamlčuje, kde má naše poznání dosud mezery. Věřím, že najde pozorné čtenáře mezi občany a širokou veřejností a doufám, že přinese nové informace i odborným zájemcům. Děkuji všem, kteří napomohli k tomu, aby tato publikace spatřila světlo světa. Vděčná vzpomínka patří těm, kteří dějiny vytvářeli – lidem, četným generacím občanů Roštína. A také pozdravuji Vás, současní spoluobčané. Všichni patříme k sobě. Na nás všech záleží, aby další, dosud nepopsané stránky roštínské kroniky vyprávěly o obci, kterou pracovití a moudří lidé přivedli k novému rozkvětu.

www.rostin.cz

Roštín